POLÍTIQUES DE PRIVACITAT

  "CURTIDOS CABEZAS" informa els usuaris de la pàgina web sobre la seva política respecte de l'tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

En aquest sentit, "CURTIDOS CABEZAS" garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial Decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD. L'ús d'aquest web implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat. MESURES DE SEGURETAT En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, recollida en el Reial Decret 1720/2007, s'informa als usuaris que, en "CURTIDOS CABEZAS", s'han adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al que disposa la esmentada normativa. Les dades personals que es recullen en els formularis són objecte de tractament, únicament, per part de personal de "CURTIDOS CABEZAS" o dels encarregats de l'Tractament aquí establerts.

S'han adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que es faciliten i, a més, s'han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten.

VERACITAT DE LES DADES

El Client o usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant, a "CURTIDOS CABEZAS", qualsevol modificació dels mateixos. L'usuari respondrà de la veracitat de les seves dades i serà l'únic responsable de quants conflictes o litigis poguessin resultar per la falsedat dels mateixos. És important que, perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l'usuari informe a "CURTIDOS CABEZAS" sempre que hi hagi hagut alguna modificació en els mateixos. En cas contrari, no podem respondre de la veracitat dels mateixos.

OBTENCIÓ I TRACTAMENT DE DADES

"CURTIDOS CABEZAS" té el deure d'informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l'enviament de correu electrònic o als el emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, "CURTIDOS CABEZAS" serà considerada com a responsable de les dades demanades mitjançant els mitjans anteriorment descrits. Al seu torn "CURTIDOS CABEZAS" informa els usuaris que la finalitat de l'tractament de les dades demanades contempla l'atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l'agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial . Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l'emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals. Totes les dades personals, que siguin recollides a través de la pàgina web de "CURTIDOS CABEZAS", i per tant tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades als fitxers declarats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per "CURTIDOS CABEZAS ". "CURTIDOS CABEZAS" posa a disposició dels usuaris una sèrie de mecanismes telemàtics per a la recollida i tractament de les seves dades personals, amb les finalitats previstes anteriorment. En concret:

Les dades personals proporcionades de manera presencial o telefònica seran obtinguts i tractats per personal intern de l'empresa, i incorporades a l'Fitxer de CLIENTS / PROVEÏDORS per a la gestió comercial i administrativa dels clients i usuaris de l'empresa. Responsable d'aquest fitxer

Les dades personals proporcionades de manera telemàtica, bé sigui a través de correu electrònic, dels formularis de contacte d'aquest web o contractacions en línia seran incorporades a l'Fitxer de USUARIS WEB, per a la gestió comercial i administrativa dels clients i usuaris de l'empresa. Aquestes dades seran tractades a través de servidors gestionats per La Primera Telecomunicació SL, C / Evaristo Sánchez juny Local, 23400 Úbeda (Jaen), amb C.I.F. nº: B23425341, que tindrà la consideració d'encarregat de l'Tractament dels aspectes tècnics de la pàgina web (article 3.g de la LOPD). L'empresa que gestiona els servidors es troben en territori espanyol, i compleix amb les mesures de seguretat exigides per la LOPD per al tractament de dades personals.

Les dades de correu i nom seran incorporades a el Fitxer LLISTES DE CORREU, per a l'enviament de comunicacions comercials, consistent en una base de dades gestionada a través dels servidors de CPC SERVEIS INFORMATICS SL (Mailrelay), C / Nardo, 12, 28250 Torrelodones (Madrid), amb CIF nº: B83964601, que tindrà la consideració d'encarregat de l'Tractament (article 3.g de la LOPD). L'empresa que gestiona els servidors es troben en territori espanyol, i compleix amb les mesures de seguretat exigides per la LOPD per al tractament de dades personals.

Les dades de correu, nom i telèfon seran incorporades a el Fitxer AGENDA, per a la gestió de contactes i l'enviament de comunicacions comercials.
Tal com estableix la LSSICE, "CURTIDOS CABEZAS" es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals. A aquests efectes, no es considera comunicació comercial la informació enviada als clients per al manteniment de la relació contractual existent.
En qualsevol cas, s'obtindran únicament les dades necessàries per poder realitzar el servei contractat, o per poder respondre adequadament a la petició d'informació realitzada per l'usuari.
En ocasions, les dades personals es proporcionaran a través d'enllaços a llocs web de tercers. En aquest cas, en cap moment al personal de "CURTIDOS CABEZAS" tindrà accés a les dades personals que el Client faciliti a aquests tercers. El servidor on està allotjada aquesta web utilitza cookies, que quedaran emmagatzemades a l'ordinador de l'visitant.
Les cookies són petits arxius que contenen certa informació sobre la visita al web, com el dia i l'hora en què comença la visita, en la que s'abandona, així com informació sobre les diferents seccions consultades. Si l'usuari ho desitja, pot configurar el seu navegador per avisar sobre si va a rebre una cookie, o per evitar rebre-les, fet que no impedirà que es pugui accedir a la web. L'obtenció de dades personals a través de navegació web (cookies) s'explica en el nostre apartat "Política de Cookies"
EXERCICI DE DRETS
La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal concedeix a les persones interessades la possibilitat d'exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. En la mesura que les dades de l'usuari són objecte de tractament per part de "CURTITS CAPS", aquests podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, dret a obtenir la limitació de l'tractament de les seves dades i dret de portabilitat de les seves dades, d'acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals i dret a la portabilitat de les seves dades. Com interessat té vostè els següents drets, de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD): • d'acord amb l'art. 15 RGPD, el dret, en la mesura aquí indicada, d'obtenir informació sobre les dades personals que li concerneixen i que tractem; • d'acord amb l'art. 16 RGPD, el dret a obtenir sense dilació indeguda la rectificació o que es completin les dades personals que li con-Ciernan; • d'acord amb l'art. 17 RGPD, el dret a obtenir la supressió de les dades personals que li concerneixin, sempre que el tractament no sigui necessari: - per exercir el dret a la llibertat d'ex-pressió i informació, - per al compliment d'una obligació legal, - per raons d'interès públic, o - per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions; • d'acord amb l'art. 18 RGPD, el dret a obtenir la limitació de l'tractament de les seves dades quan - l'interessat impugni l'exactitud de les dóna-tos, - el tractament sigui il·lícit i vostè s'oposi a la supressió de les dades, - ja no necessitem les dades però vostè els necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions, o - vostè s'hagi oposat a el tractament en virtut de l'article 21 RGPD; • d'acord amb l'art. 20 RGPD, el dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que ens hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, o a demanar que es transmetin a un altre responsable; • d'acord amb l'art. 77 RGPD, el dret a pre-sentar una reclamació davant d'una autoritat de control. Per regla general pot vostè dirigir-se per a això a l'autoritat de control del seu lloc de residència o treball habituals o de la seu de la nostra empresa. A Espanya: Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) Carrer Jorge Juan, nº 6 28001-Madrid Telèfon 901.100.099 https://www.aepd.es/ "
Per fer ús de l'exercici d'aquests drets, l'usuari haurà de dirigir, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), mitjançant correu electrònic a un correu a tienda@curtidoscabezas.com, o bé mitjançant comunicació escrita a la següent adreça: CURTIDOS CABEZAS SLU, AV. DE L'ESPERANÇA, 15, 11600 UBRIQUE (CADIZ), o la direcció que sigui substituïda en el Registre General de Protecció de Dades. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l'usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditativos.El exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. Això no obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l'autoritzat. En aquest cas, s'haurà d'aportar la documentació que acrediti aquesta representació de la persona interessada.
COMUNICACIÓ D'INFORMACIÓ A TERCERS
"CURTIDOS CABEZAS" no cedirà o comunicarà a cap tercer les teves dades, excepte en els casos legalment previstos o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament, i sempre d'acord amb les condicions generals aprovades per l'usuari amb anterioritat a la contractació d'ell mateix. Així, a l'contractar els nostres serveis, l'usuari accepta que algun dels mateixos puguin ser, total o parcialment, subcontractats a altres persones o empreses, que tindran la consideració d'Encarregats de l'Tractament (article 3.g de la LOPD), amb els quals s'ha convingut el corresponent contracte de confidencialitat, o adherit a les seves polítiques de privacitat, establertes en les seves respectives pàgines web. També accepta que algunes de les dades personals recollides siguin facilitades a aquests Encarregats de l'Tractament, quan sigui necessari per a l'efectiva realització de l'servei contractat. L'usuari podrà negar-se a la cessió de les teves dades als encarregats de l'Tractament, mitjançant petició escrita, per qualsevol dels mitjans anteriorment referenciats.
Responsable de el fitxer i encarregat de l'tractament. Curtidos Cabezas, slu. Dades de contacte: Avd. De l'Esperança, 15. 11600 Ubrique -Cádiz- Telèfon: 956.460.548. Correu electrònic: tienda@curtidoscabezas.com CIF: ESB11295532
TRACTAMENT DE DADES PER AL LLIURAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS
"D'acord amb l'Art. 6, apartat 1, paràgraf 1, lletra a de l'RGPD, d'haver obtingut prèviament el seu consentiment exprés a la inscripció al nostre butlletí, utilitzarem les dades necessàries per a això per a l'enviament de comunicacions comercials d'acord a l'esmentat consentiment. Vostè pot donar-se de baixa de la butlleta en qualsevol moment, enviant un missatge a la nostra adreça de contacte aquí descrita tienda@curtidoscabezas.com o fent clic al link previst per a això en l'e-mail amb la comunicació comercial. Després donar-se de baixa bloquegem la seva adreça de correu electrònic per a aquest ús, sempre que vostè no hagi donat el seu consentiment exprés que les dades segueixin sent usats, o ens reservem el dret de continuar usant les seves dades en casos permesos per la llei i sobre els que els vam informar en aquest document. "


Product added to wishlist
Product added to compare.